tussa

Novo bus + Bus

concello de santiago


Perfil de Contratante
Servizo de xestión e mantemento do sistema de bicicletas de uso público do Concello de Santiago. Publicación da formalización do contrato

Data de publicación en web: 31/03/2011

O Consello de Administración da Sociedade, reunido o 17/03/11, acordou a ADXUDICACIÓN do contrato de referencia á empresa TUIMIL ELECTRICIDAD, SA por un importe de 58.600 €

O contrato coa empresa adxudicataria formalizouse o 23 de marzo de 2011.

Estado do procedemento: Adxudicados


Concurso para a contratación do servizo de limpeza da estación de autobuses de Santiago

Data de publicación en web: 24/03/2011

O obxecto do contrato é a realización do servizo de limpeza da estación de autobuses de Santiago.

Estado do procedemento: En prazo de presentación

Tipo de contrato: Licitación pública por procedemento aberto, con distintos criterios de valoración.

Prezo licitación: Orzamento máximo de licitación: 191.100 euros (máis IVE)

Prazo execución: DOUS ANOS (2 anos)

Prazo de presentación de documentación: QUINCE DÍAS NATURAIS a contar desde o día seguinte á data de publicación deste anuncio no DOGA.


Concurso para a contratación do servizo de seguridade da estación de autobuses de Santiago

Data de publicación en web: 24/03/2011

O obxecto do contrato é a realización do servizo de seguridade da estación de autobuses de Santiago.

Estado do procedemento: En prazo de presentación

Tipo de contrato: Licitación pública por procedemento aberto.

Prezo licitación: Orzamento máximo de licitación: 94.000 euros (máis IVE)

Prazo execución: DOUS ANOS (2 anos)

Prazo de presentación de documentación: QUINCE DÍAS NATURAIS a contar dese o día seguinte á data de publicación deste anuncio no DOGA.