tussa

Novo bus + Bus

concello de santiago


Perfil de Contratante
Servizo de cafetería da estación de autobuses de Santiago (Expte. 2016/CA/outubro). APERTURA SOBRE Nº 2

Data de publicación en web: 19/12/2016

CONVOCATORIA PARA OS LICITADORES: APERTURA DO SOBRE Nº 2

 

Convócase ás empresas que presentaron as súas ofertas á apertura do sobre nº 2, que terá lugar o próximo xoves día 22 de decembro ás 13.00 horas no Concello (pazo de Raxoi, departamento de Urbanismo).

Estado do procedemento: En tramitación


Servizo de cafetería da estación de autobuses de Santiago (Expte. 2016/CA/outubro)

Data de publicación en web: 09/11/2016

O obxecto do contrato é a explotación da cafetería da estación de autobuses, situada na Avda. Rodríguez de Viguri, s/n.

Os criterios de adxudicación son os sinalados na cláusula 10.3 do prego de cláusulas administrativas. 

Estado do procedemento: Adxudicados

Tipo de contrato: Procedemento aberto

Prazo execución: DOUS ANOS; o contrato poderá prorrogarse por acordo expreso do órgano de contratación por períodos máximos de tres meses, se ben a duración total do contrato, incluídas as prórrogas, non excederá de catro anos.

Prazo de presentación de documentación: TRINTA DÍAS NATURAIS a contar desde o día seguinte á data de publicación do anuncio no Diario Oficial de Galicia.


Servizo de limpeza da estación de autobuses de Santiago (PROCEDEMENTO NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE)

Data de publicación en web: 04/11/2016

O obxecto do contrato é a realización do servizo de limpeza da estación de autobuses de Santiago, así como das oficinas do aparcadoiro vixiado Xoán XXIII.

Estado do procedemento: Adxudicados

Tipo de contrato: Procedemento negociado sen publicidade

Prazo de presentación de documentación: Ata as 14.00 horas do día 14 DE NOVEMBRO DE 2016