tussa

Novo bus + Bus

concello de santiago


Perfil de Contratante
Contratación do servizo de seguridade da estación de autobuses. APERTURA DO SOBRE Nº 2

Data de publicación en web: 18/02/2016

CONVOCATORIA PARA OS LICITADORES: APERTURA DO SOBRE Nº 2

Convócase as empresas que presentaron as súas ofertas á apertura do sobre nº 2, que terá lugar o próximo martes día 23 de febreiro ás 14.15 horas no Concello (en Raxoi, praza do Obradoiro). 

Estado do procedemento: En tramitación


Concurso para a contratación do servizo de seguridade da estación de autobuses de Santiago

Data de publicación en web: 18/01/2016

O obxecto do contrato é o servizo de vixilancia e control de accesos das instalacións da estación de autobuses

Estado do procedemento: Adxudicados

Tipo de contrato: Licitación pública por procedemento aberto

Prezo licitación: ORZAMENTO MÁXIMO DE LICITACIÓN: 114.000 euros (máis o IVE)

Prazo execución: DOUS ANOS (2 anos)

Prazo de presentación de documentación: QUINCE DÍAS NATURAIS a contar desde o día seguinte á data de publicación deste anuncio no DOG.


Concurso para a contratación do subministro e mantemento dun equipo multifunción

Data de publicación en web: 18/01/2016

O obxecto do contrato é o subministro dun equipo multifunción, que inclúe a instalación, configuración, posta en funcionamento e o mantemento integral durante a vixencia do contrato.

Estado do procedemento: Adxudicados

Tipo de contrato: Licitación pública por procedemento aberto

Prazo execución: O contrato terá unha duración de CINCO ANOS, a contar desde o día que se estipule no contrato.

O equipo, xunto con calquera hardware e software ofertado, será subministrado e posto en explotación nun prazo máximo de 10 días hábiles a contar desde a data de formalización do contrato.

Prazo de presentación de documentación: QUINCE DÍAS NATURAIS a contar desde o día seguinte á data de publicación deste anuncio no DOG.