tussa

Novo bus + Bus

concello de santiago


Perfil de Contratante
Concurso para a contratación das obras de construción do aparcadoiro de borde de Santa Marta. APERTURA SOBRE Nº 2

Data de publicación en web: 06/04/2010

CONVOCATORIA PARA OS LICITADORES: CONVOCATORIA PARA A APERTURA DO SOBRE Nº 2

Convócase ás empresas que presentaron as súas ofertas á apertura do sobre nº 2, que terá lugar o próximo venres día 9 de abril ás 13.45 horas no Concello (en Raxoi).

Estado do procedemento: En tramitación


Concurso para a contratación das obras de construción do aparcadoiro de borde de Santa Marta en Santiago de Compostela

Data de publicación en web: 11/03/2010

O obxecto do contrato é a construción do aparcadoiro de borde  de Santa Marta, en Santiago de Compostela.

Estado do procedemento: En prazo de presentación

Tipo de contrato: Licitación pública por PROCEDEMENTO ABERTO con distintos criterios de adxudicación, por TRAMITACIÓN URXENTE. Os criterios de adxudicación son os sinalados no artigo 10.2 do prego de cláusulas administrativas.

Prezo licitación: Orzamento máximo de licitación: 239.852,81 euros (máis o IVE do 16%)

Prazo execución: TRES MESES

Prazo de presentación de documentación: TRECE DÍAS NATURAIS a contar desde o día seguinte á data de publicación deste anuncio no DOGA.


ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DO SERVIZO DE CAMPAÑA DE TRABALLOS SOBRE A MOBLIDADE NA ÁREA METROPOLITANA DE SANTIAGO

Data de publicación en web: 18/01/2010

O Consello de Administración de TUSSA, na súa sesión de 15 de xaneiro de 2010, acordou a ADXUDICACIÓN DEFINITIVA do servizo de campaña de traballos sobre a mobilidade na área metropolitana de Santiago á empresa OPINOMETRE, SL, por importe de 82.300 € máis o IVE.

Estado do procedemento: Adxudicados

Tipo de contrato: SERVIZO DE CAMPAÑA DE TRABALLOS SOBRE A MOBILIDADE NA ÁREA METROPOLITANA DE SANTIAGO