tussa

Novo bus + Bus

concello de santiago


Perfil de Contratante

Concurso para a contratación do subministro de 10 postes electrónicos de información en parada aos usuarios do transporte urbano en Santiago

Data de publicación en web: 24/03/2011

O obxecto do contrato é o subministro de 10 postes electrónicos de información en parada  aos usuarios do transporte urbano de Santiago.

Os criterios de adxudicación son os sinalados na cláusula 10.3 do prego de cláusulas administrativas.

Estado do procedemento: En prazo de presentación

Tipo de contrato: Licitación pública por procedemento aberto, con distintos criterios de valoración.

Prezo licitación: Orzamento máximo de licitación: 61.000 euros (máis o IVE)

Prazo execución: CINCO MESES (5 MESES)

Prazo de presentación de documentación: QUINCE DÍAS NATURAIS a contar desde o día seguinte á data de publicación deste anuncio no DOGA.

Publicación no Boletíns Oficiais:
DOG (24/03/2011)

Garantías e gastos aplicables: Provisional: non se esixe
Definitiva: 5% do importe de adxudicación
Será por conta do adxudicatario o gasto derivado da publicación desta licitación.

Clasificación e requisitos do contratista: Non se esixe

Lugar e presentación da documentación: Os licitadores poderán presentar proposicións nas oficinas de TUSSA (praza de Camilo Díaz Baliño, s/n (estación de autobuses), CP 15704 Santiago-A Coruña, en horas de 9.00 a 14.00 horas.