tussa

Novo bus + Bus

concello de santiago


Perfil de Contratante

Servizo de xestión e mantemento do sistema de bicicletas de uso público do Concello de Santiago. Adxudicación

Data de publicación en web: 17/03/2011

O Consello de Administración da Sociedade, reunido o 17/03/11, acordou a ADXUDICACIÓN do contrato de referencia á empresa TUIMIL ELECTRICIDAD, SA por un importe de 58.600 €

A formalización do contrato efectuarase dentro dos quince días hábiles seguintes a aquel no que se reciba a notificación da adxudicación aos licitadores e candidatos.

Unha vez formalizado o contrato actualizarase neste perfil de contratante a data concreta na que se levou a cabo o citado trámite.

Estado do procedemento: Adxudicados