tussa

Novo bus + Bus

concello de santiago


Perfil de Contratante

Concurso para a contratación do servizo de xestión e mantemento do sistema de bicicletas de uso público do Concello de Santiago

Data de publicación en web: 22/11/2010

O obxecto do contrato é a realización do servizo de xestión e mantemento do sistema de bicicletas de uso público do Concello de Santiago.

Estado do procedemento: En prazo de presentación

Tipo de contrato: Licitación pública por procedemento aberto

Prezo licitación: Orzamento máximo de licitación: 61.500 € (máis o IVE)

Prazo execución: UN ANO, podéndose prorrogar por acordo expreso do órgano de contratación, desde o remate do prazo de execución ata o 9 de novembro de 2012, ou por un período inferior.

Prazo de presentación de documentación: QUINCE DÍAS NATURAIS a contar desde o día seguinte á data de publicación deste anuncio no DOGA.

Publicación no Boletíns Oficiais:
DOGA (22/11/2010)

Garantías e gastos aplicables: Provisional: non se esixe
Definitiva: 5% do importe de adxudicación
Gastos por conta do contratista: os que se recollen no artigo 22 do prego de cláusulas administrativas

Clasificación e requisitos do contratista: Non se esixe

Lugar e presentación da documentación: Os licitadores poderán presentar proposicións nas oficinas de TUSSA (praza de Camilo Díaz Baliño, s/n, estación de autobuses, CP 15704 Santiago - A Coruña), de 9.00 a 14.00 horas.