tussa

Novo bus + Bus

concello de santiago


Perfil de Contratante

Concurso para a contratación do servizo de cobro e control de accesos do aparcadoiro de borde de Santa Marta, en Santiago de Compostela

Data de publicación en web: 12/05/2010

O obxecto do contrato é a realización do servizo de cobro e control de accesos do aparcadoiro de borde de Santa Marta.

Estado do procedemento: En prazo de presentación

Tipo de contrato: Licitación pública por procedemento aberto.

Prezo licitación: Orzamento máximo de licitación: 44.759,00 euros anuais (máis o IVE)

Prazo execución: DOUS ANOS, podendo ser prorrogado anualmente ata un máximo de catro anos.

Prazo de presentación de documentación: QUINCE DÍAS NATURAIS a contar desde o día seguinte á data de publicación deste anuncio no DOGA.

Publicación no Boletíns Oficiais:
DOGA (12/05/2010)

Garantías e gastos aplicables: Provisional: non se esixe
Definitiva: 5% do importe de adxudicación
Gastos por conta do contratista: os que se recollen no artigo 24 do prego de cláusulas administrativas

Clasificación e requisitos do contratista: Non se esixe

Lugar e presentación da documentación: Os licitadores poderán presentar proposicións nas oficinas de TUSSA (praza de Camilo Díaz Baliño, s/n, estación de autobuses, CP 15704 Santiago-A Coruña), de 9.00 a 14.00 horas.