tussa

Novo bus + Bus

concello de santiago


Perfil de Contratante

Concurso para a contratación das obras de construción do aparcadoiro de borde de Santa Marta en Santiago de Compostela

Data de publicación en web: 11/03/2010

O obxecto do contrato é a construción do aparcadoiro de borde  de Santa Marta, en Santiago de Compostela.

Os traballos comprenden a realización das obras de contrucción do aparcadoiro de borde de Santa Marta, de acordo co prego e co proxecto redactado ao efecto.

Estado do procedemento: En prazo de presentación

Tipo de contrato: Licitación pública por PROCEDEMENTO ABERTO con distintos criterios de adxudicación, por TRAMITACIÓN URXENTE. Os criterios de adxudicación son os sinalados no artigo 10.2 do prego de cláusulas administrativas.

Prezo licitación: Orzamento máximo de licitación: 239.852,81 euros (máis o IVE do 16%)

Prazo execución: TRES MESES

Prazo de presentación de documentación: TRECE DÍAS NATURAIS a contar desde o día seguinte á data de publicación deste anuncio no DOGA.

Publicación no Boletíns Oficiais:
DOGA (11/03/2010)

Garantías e gastos aplicables: Provisional: non se esixe
Definitiva: 5% do importe de licitación
Gastos por conta do contratista: os que se recollen no artigo 28 do prego de cláusulas administrativas

Clasificación e requisitos do contratista: Grupo G, subgrupo 6, categoría c

Lugar e presentación da documentación: Os licitadores poderán presentar as proposicións nas oficinas de TUSSA (praza de Camilo Díaz Baliño, s/n, estación de autobuses, CP 15704, Santiago de Compostela), das 9.00 ás 14.00 horas.

Informe de adxudicación:

Documentación e información: os interesados poderán examinar o prego no perfil de contratante(documento relacionado) ou directamente nas oficinas de TUSSA; a documentación complementaria (proxecto e plano anexo) pódese recoller en T44, SL (enderezo: rúa San Roque, 14 baixo. Teléfono 981 56 68 96)